naar Alfa Romeo NL
 

  HISTORIE
  REGLEMENT
  NIEUWS
  LEDENLIJST
  MESSAGE BOARD
  CLUBLEDEN inloggen
 
  MEETINGS
 
  BROCHURE
  FOTO-VIDEO
  IN DE MEDIA
 
  JAAP'S COLUMN
  MERCHANDISING
  ONTSPANNING
 
  AANKOOP TIPS
  LID WORDEN
 
  CONTACT
  GASTENBOEK
  LINKS

home

 

Dit reglement is ook gepubliceerd op het club messageboard. Het is aan het aspirant-lid om zich hiervan op de hoogte te stellen.
Aanmelding houdt in akkoord te gaan met het reglement en naleving hiervan.

Reglement Alfa Romeo 166 Club Nederland
Voor message board, site en bij meetings

versie 9 – augustus 2011

A. Messageboard reglement:
01.
Iedereen is vrij om te posten en te reageren op het Alfa Romeo 166 Club messageboard. Het ledengedeelte van het messageboard is voorbehouden aan actieve leden.
Indeling Messageboard:
        - het Alfa Romeo 166 Club Messageboard;
              - de diverse forums;
                     - Topics (door leden zelf gestart);
                            - Reply’s (door leden zelf geplaatst).

02. De topics dienen naar gelang het onderwerp zoveel mogelijk in de daarvoor bestemde forums te worden geplaatst.

03. Het bestuur en de moderators behouden zich het recht voor om verkeerd/ongewenst geplaatste postings/reacties te verplaatsen/verwijderen.

04. Het is niet toegestaan om uitlatingen met racistische en/of fascistische inhoud te posten. Ook meningsverschillen omtrent geloof e.d. horen niet op ons messageboard
       thuis. Houdt de normale omgangsvormen en fatsoensnormen altijd in ere.

05. Persoonlijke vetes onder bezoekers en/of clubleden horen op het messageboard niet thuis. Onenigheid met andere bezoekers dienen niet op het messageboard uit te
       worden gevochten. Bij het niet naleven van deze afspraken kan het gebruik van het messageboard worden ontzegd.

06. Bij problemen en of vragen gaarne contact met het bestuur en of moderators opnemen.

07. Bestuursleden en/of moderators zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van postings gedaan door leden en niet leden.

08. Iedere messageboard gebruiker en ieder lid dient deze regels in acht te nemen. Bij het niet hanteren van deze afspraken volgt uitsluiting.
       E.e.a. ter beoordeling van het bestuur.

09. In alle zaken waar dit reglement niet in voorziet dienen betrokken partijen te trachten tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet dan zal het bestuur beslissen hoe
       verder te handelen.

10. Alle kennis en informatie zoals geplaatst op het messageboard, is automatisch intellectueel eigendom van de Alfa Romeo 166 Club en de oorspronkelijke plaatser.
       Aansprakelijkheid voor de inhoud blijft bij de oorspronkelijke plaatser.

11. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, inhoud van het messageboard te kopiëren voor andere dan privé doeleinden.
       Indien inhoud van het messageboard elders op het internet gewenst is, dan dient men dit te doen door aldaar bronvermelding en een link naar het betreffende
       messageboard topic te plaatsen.


B. Website en leden reglement:
01.
Het lidmaatschap van de club is vrij. Je bent echter pas lid als je aangemeld bent bij siteadmin@alfaromeo166club.nl door middel van het aanmeldingsformulier op de
       webpagina <lid worden>. Wanneer openen van dit formulier niet lukt, mail dan naar siteadmin@alfaromeo166club.nl met als onderwerp <lid worden> en je
       ontvangt het aanmeldingsformulier via een mailtje.

Zelf gemaakte foto’s van je 166 zijn een must bij je aanmelding!

Deze dienen te voldoen aan:
       - Foto’s mogen niet bij een garage/dealer gemaakt zijn of van het internet komen;
       - Minimum formaat 800 x 600 pixels;
       - Minstens 1 foto dient voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar kenteken;
       - Minstens 1 foto dient het interieur te tonen.

02. Ieder lid ontvangt na goedkeuring van zijn/haar lidmaatschap een gratis ledenpas. Om in het bezit van deze ledenpas te komen dient een aan jezelf geadresseerde
       en gefrankeerde enveloppe te worden gezonden naar het adres dat je via mail ontvangt na je aanmelding.

03. Het is aan het lid om te zorgen voor juiste en actuele adresgegevens. Bij wijziging van het adresgegevens dient men dit z.s.m. door te geven. Wanneer herhaaldelijk
       blijkt dat het mailadres onjuist is, volgt verwijdering uit de mailinglijst. Indien reactie van het lid uit blijft kan worden besloten om het lidmaatschap te beëindigen.
       Er wordt altijd getracht om e.e.a. aan het lid mede te delen.

04. Na goedkeuring van je lidmaatschap ontvang je tevens de laatste nieuwsbrief die in roulatie is gekomen en eventueel een nieuwsbrief aangaande op handen zijnde
       meetings. Verder wordt ook een voorruitkaart verstrekt. Leden die naar meetings komen worden verzocht deze uit te printen en achter de voorruit te plaatsen.

05. Bij verkoop van de Alfa Romeo 166 dient het lid hiervan melding te doen.
A Aanschaf andere Alfa Romeo 166:
Het lidmaatschap loopt door mits er een nieuwe ledenpas, op de voorgeschreven manier, wordt aangevraagd.

B Aanschaf anders dan Alfa Romeo 166:
Het lidmaatschap wordt beëindigd, verwijdering uit de ledenlijst en verwijdering van foto’s uit je album zullen volgen.

Oud-leden zijn van harte welkom op het algemene deel van het forum en op meetings.

06. Bij verlies van de Alfa Romeo 166 wegens een ongeval volgt in principe niet direct uitschrijving als lid. Tenzij een lid zelf te kennen geeft dit te willen. Na verloop van tijd
       wordt gekeken hoe het staat met de aanschaf van een vervangende Alfa Romeo 166. Mocht duidelijk zijn in een eerder stadium dat het geen Alfa Romeo 166 meer zal
       worden is het verzoek dit z.s.m. door te geven.

07. Toegang tot het clubleden gedeelte van de site (niet zijnde het message board!) wordt verstrekt op aanvraag en niet voordat alle aanmeldingsgegevens zijn verstrekt.
       Je ontvangt je inloggegevens d.m.v. het sturen van een mail via de pagina die je krijgt na het klikken op <Clubleden> in het menu op de site. Klik dan op
       <wachtwoord vergeten> en stuur de aanvraag in voorzien van je lidmaatschapsnummer. Middels je inloggegevens krijg je toegang tot het afgeschermde ledendeel.

08. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, inhoud van de Alfa Romeo 166 Club website te kopiëren voor andere dan privé doeleinden.
       Indien informatie van de website elders op het internet gewenst is, dan dient men dit te doen door aldaar bronvermelding en een link naar de betreffende website
       pagina te plaatsen.


C. Meeting reglement.
01.
Tijdens ritten en/of evenementen dient de normale wetgeving gevolgd te worden. Aanwijzingen van bestuursleden of daartoe aangestelde personen dienen opgevolgd
       te worden voor zover de aanwijzingen niet tot schade zullen leiden. Bestuurders/eigenaren van auto’s blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoer van een aangeduide
       manoeuvre.

02. Middels deelname en/of inschrijving voor deelname aan evenementen wordt tevens verklaard op de hoogte te zijn van de afspraken zoals hier vermeldt.

03. Personen die zich niet behoorlijk gedragen en die in strijd handelen met de normale fatsoensnormen, normen en waarden lopen het risico van het evenement
       uitgesloten te worden en ook van toekomstige evenementen. Dit ter beoordeling van het bestuur.

04. Bestuurders van deelnemende voertuigen verklaren middels deelname aan activiteiten dat ze voorzien zijn van geldige papieren en verzekeringen aangaande het door
       hen bestuurde motorvoertuig.

05. De Alfa Romeo 166 club is niet aansprakelijk voor enige materiële en of persoonlijke schade opgelopen bij of tijdens ritten en evenementen dan wel aan bedrijven.
       Met andere woorden: iedere deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem/haar toegebrachte schade aan derden.

06. Waar dit reglement tekort schiet kan ter plaatse anders worden besloten door bestuur/moderators. Klachten omtrent het ter plaatse uitsluiten van een bezocht
       evenement of andere zaken waar meningen verschillen kunnen later bespreekbaar worden gemaakt. Niet op het moment dat zaken zich voordoen.
       Besluiten van bestuur/moderators zijn dan bindend.


D. Ledenpassen en het gebruik hiervan.
01.
Nadat de aanmelding van een nieuw lid is geaccepteerd wordt er een gratis ledenpas toegezonden. Wanneer deze pas vervangen dient te worden bij bijvoorbeeld
       verlies of beschadiging of bij aanschaf van een andere 166 wordt voor de 2e pas een bijdrage van €2,50 gevraagd inclusief de verzendkosten. Even aangeven onder
       welke gegevens je nieuwe Bella dient te worden gezet en je krijgt de nieuwe pas toegezonden.

02. Bedrijven die korting verlenen aan leden worden op de site en/of in het ledengedeelte van de site vermeld.

03. Het zelf aangeven van bedrijven die korting willen verstrekken is welkom. Na opgave van het bedrijf met een mailadres wordt contact met dit bedrijf opgenomen om
       e.e.a. door te nemen en af te handelen.

04. Bedrijven die zichzelf willen aanmelden en korting willen verstrekken kunnen tot het moment dat e.e.a. is ingedeeld dit voornemen mailen naar
       postmaster@alfaromeo166club.nl. Stuur een banner mee bij aanmelding zodat er ook een link geplaatst kan worden op de <Links> pagina van de site. Indien een
       bedrijf een eigen website draait is het verzoek of het mogelijk is een link naar de clubsite te plaatsen tezamen met een club banner.

05. Voor leden die een eigen bedrijf hebben (ongeacht op welk vlak dit bedrijf actief is) kunnen ook hun bedrijf aanmelden voor opname in de lijst van bedrijven. In geval
       van korting voor de leden wordt het bedrijf ook opgenomen met uitgebreide intro indien gewenst op het ledengedeelte van de site. Vermelding ook middels een banner.

06. Ledenpassen kunnen ook worden toegepast voor het verkrijgen van korting bij bijv. toegang tot evenementen. Eventueel samen met al geldende kortingen. Leden
       dienen individueel deze kortingen in de gaten te houden. Voor zover mogelijk wordt e.e.a. op het forum vermeld.

 

Dit reglement is ook gepubliceerd op het clubmessageboard. Het is aan het aspirant-lid om zich hiervan op de hoogte te stellen.
Aanmelding houdt in accoord te gaan met het reglement en naleving hiervan.

 

versie 9 – augustus 2011